Organizačný poriadok súťaže

Tento organizačný poriadok (ďalej „OP“) je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.

Čl. 1

Charakteristika súťaže a jej poslanie

OĽP je dobrovoľnou, záujmovou činnosťou žiačok a žiakov stredných škôl, ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom. OĽP je založená na systematickej práci so žiačkami a žiakmi a organizuje sa každý školský rok ako postupová súťaž.

Charakter, poslanie, ciele, partnerstvá, obsah a formy realizácie OĽP priamo súvisia s vnútroštátnymi a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky (ďalej „SR“) ako členskej krajiny Organizácie Spojených národov (ďalej „OSN“), Rady Európy (ďalej „RE“), Európskej únie (ďalej „EÚ“), Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (ďalej

„OBSE“) a iných organizácií. OĽP prostredníctvom súťaže ako aj sprievodnými aktivitami reflektuje programy uvedených organizácií zamerané na budovanie a posilňovanie demokracie ako kultúry mieru a ľudských práv a rozvíja ich v prostredí SR.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výchovy a športu SR (ďalej

„MŠVVaŠ SR“), odbornými spolugestormi súťaže (ďalej „spolugestori“) sú Celoštátna komisia OĽP (ďalej „CK OĽP“), OLYMP, o. z., UNESCO katedra pre výchovu k ľudským právam Univerzity Komenského, Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, o. z. Spoluorganizátormi súťaže sú Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej „NIVaM“) a odborní spolugestori.

OĽP je špecifickou olympiádou, pretože

 • problematika, ktorej sa venuje, je medzipredmetová a nadpredmetová;
 • právo poznať ľudské práva prináleží všetkým ľuďom, čo ovplyvňuje prístup k súťaži, podmienky, štruktúru, riadenie, organizáciu a zabezpečenie súťaže;
 • sa vzťahuje k cieľovým skupinám s ohľadom na ich celoživotné funkcie, nielen tie, ktoré sa viažu k stredoškolskému stupňu prípravy na život;
 • stavia na širokých partnerstvách potrebných pre dosahovanie svojho poslania ako celospoločenského záujmu, a preto spája štátnu správu, samosprávu, akadémiu, mimovládny sektor a iných partnerov;
 • požíva uznanie kľúčových medzinárodných organizácií, OSN/UNESCO, RE, EÚ/FRA (Agentúry pre Základné práva EÚ).

Poslaním OĽP je:

 • sprostredkovať stredoškolskej mládeži celú škálu dispozícií (vedomostí, zručností, postojov) potrebných na poznanie a pochopenie podstaty a významu demokracie v jej vnútroštátnom, európskom a svetovom kontexte a aktívny prístup k jej realizácii, kultivácii a obrane;
 • prehlbovať vzťah stredoškolskej mládeže k vyučovacím predmetom (najmä občianskej náuke, dejepisu, etickej výchove) a medzipredmetovým resp. nadpredmetovým témam (mier, demokracia, ľudské práva);
 • upevňovať v prostredí stredoškolskej mládeže základné demokratické piliere so zvláštnym zreteľom na formovanie zodpovedného demokratického občianstva, ochranu  a  podporu  ľudských  práv  a tým  na  prevenciu  nedemokratických a antidemokratických foriem prejavov a správania (rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, násilného extrémizmu a radikalizmu);
 • viesť stredoškolskú mládež k sebavzdelávaniu, samostatnej a pravidelnej tvorivej činnosti,  rozvoju  bádateľských  a výskumných  schopností,  motivovať  ju k zmysluplnému využívaniu voľného času, rozvíjať jej spoločenskovednú erudíciu, sociálny cit a empatiu;
 • posilňovať schopnosť a zmysel mládeže pre individuálne aj kolektívne výkony, súťaživosť aj spoluprácu;
 • pripravovať mladých ľudí na zvládanie osobných, občianskych a spoločenských rolí v čoraz komplexnejšom a globalizovanom svete;
 • prispievať k príprave budúcich odborníčok a odborníkov v oblasti verejnej politiky, akadémie a mimovládneho sektora, rozvíjať ich predpoklady a talent pre osobnostno- občianske a odborno-profesijné kompetencie;
 • podporovať demokratickú kultiváciu a humanizáciu celej školy a celého výchovno- vzdelávacieho procesu;
 • umožniť stredoškolským a iným žiačkam, žiakom, učiteľkám a učiteľom účasť na vzdelávacích a iných odborných podujatiach, ktoré OĽP organizuje v spolupráci s partnermi ako dôležitú súčasť súťažných aktivít a prispieť tak k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Čl. 2

Štruktúra súťaže

 • OĽP sa organizuje pre žiačky a žiakov stredných škôl.
 • Súťaž sa koná v cykle školských, krajských a celoštátnych kôl. Školských kôl sa zúčastňujú všetky žiačky a všetci žiaci, ktorí prejavia o ne záujem. Krajských kôl sa zúčastňujú žiačky a žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste v školských kolách, prípadne na druhom mieste podľa odporučenia školy a rozhodnutia predsedu alebo predsedníčky krajskej komisie OĽP (ďalej „KK OĽP“). Ak škola neorganizuje školské kolo a žiak/žiačka má individuálny záujem o účasť na krajskom kole, môže sa o súťaž uchádzať prostredníctvom školou potvrdeného individuálneho prihlásenia. Z každého krajského kola postupuje do celoštátneho kola 8 najúspešnejších súťažiacich. V prípade rovnosti bodov rozhodne o postupujúcich príslušná porota/príslušné poroty podľa stanovených kritérií. O aktuálnych

podmienkach súťaže informujú propozície (metodicko-organizačné pokyny) príslušného ročníka OĽP (ďalej „propozície“).

 • Súťaž spravidla pozostáva z písomnej a ústnej časti na úrovni školských a krajských kôl a z ústnych častí na celoštátnom kole. O podrobnostiach informujú propozície príslušného ročníka OĽP.
 • Termíny jednotlivých súťažných kôl sú stanovené v propozíciách príslušného ročníka OĽP a termínovníku súťaží.

Čl. 3

Súťažné kolá

 • Školské kolo
 • Školské kolo OĽP vyhlasuje riaditeľ/riaditeľka školy, odborne a organizačne ho zabezpečuje školská komisia OĽP alebo komisia spoločensko-vedných predmetov alebo koordinátor/koordinátorka ľudských práv (ďalej „poverený subjekt“).
 • Úlohou povereného subjektu je propagovať OĽP medzi žiačkami a žiakmi, usmerňovať ich, odporúčať im vhodnú literatúru a poskytovať im odbornú podporu.
 • Poverený subjekt postupuje pri súťaži v súlade s organizačným poriadkom a propozíciami príslušného ročníka OĽP.
 • Hranicu úspešnosti stanovujú propozície príslušného ročníka OĽP. Úroveň výkonov súťažiacich hodnotí porota, ktorá na základe dosiahnutých výsledkov určí poradie. Poverený subjekt oboznámi súťažiace a súťažiacich s výsledkami súťaže.
 • Námietky na priebeh súťaže možno adresovať poverenému subjektu bezprostredne po vyhlásení výsledkov školského kola.
 • Poverený subjekt zapíše výsledky súťaže do modulu Súťaže v časti Priebeh súťaže v elektronickom školskom systéme EduPage (ďalej „EduPage“) a vyhodnotenie súťaže postúpi elektronickou poštou predsedníčke/predsedovi krajskej komisie OĽP (termíny úkonov sú súčasťou propozícií príslušného ročníka OĽP).
 • Krajské kolo
 • Krajského kola OĽP sa zúčastňujú žiačky a žiaci podľa čl. 2, ods. 2 tohto OP.
 • Krajské kolá organizačne zabezpečujú školy alebo školské zariadenia, ktoré na základe návrhu predsedníčky/predsedu KK OĽP poverí príslušný Regionálny úrad školskej správy (ďalej „RÚŠS“). Poverená škola alebo školské zariadenie pozve súťažiace a súťažiacich do krajského kola najneskôr 10 dní pred jeho uskutočnením.
 • Hranicu úspešnosti stanovujú propozície príslušného ročníka OĽP. Súťažiace a súťažiacich hodnotí krajská porota/krajské poroty po menovaní RÚŠS na základe návrhu predsedníčky/predsedu KK OĽP. Predsedníčka/predseda KK OĽP navrhne počet porôt podľa potrieb súťaže a možností organizátora. Súťaž prebieha a poroty pracujú v súlade s OP OĽP a propozíciami príslušného ročníka OĽP.
 • Na základe podkladov poroty/porôt zostaví predseda/predsedníčka KK OĽP poradie a v súlade s čl. 2., ods. 2 tohto OP OĽP vyhlási mená súťažiacich, ktorí postúpia do

celoštátneho kola. Podmienkou postupu do celoštátneho kola je vypracovanie písomnej práce na jednu z tém, ktoré stanovuje OĽP v spolupráci s partnermi/garantmi tém. Pokyny k napísaniu a zaslaniu prác obsahujú propozície príslušného ročníka OĽP.

 • Námietky na priebeh súťaže možno adresovať predsedovi/predsedníčke KK OĽP priebežne alebo do 30 minút po vyhlásení výsledkov krajského kola. Predseda/predsedníčka komisie na mieste rozhodne o spôsobe vybavenia námietky.
 • Predseda/predsedníčka KK OĽP zapíše výsledky (body) do EduPage; vyhodnotenie priebehu a úrovne krajského kola postúpi elektronickou poštou príslušnému RÚŠS; správu o priebehu výsledkoch krajského kola podľa stanovenej formy postúpi spolu s písomnými prácami súťažiacich predsedníčke/predsedovi CK OĽP (bližšie koordináty uvádzajú propozície príslušného ročníka OĽP).
 • Celoštátne kolo
 • Celoštátneho kola sa zúčastňujú žiačky a žiaci, ktorí sa umiestnili v 8 krajských kolách na prvých ôsmych miestach. Spolu súťaží 64 žiačok a žiakov.
 • Celoštátne kolo OĽP zabezpečuje po odborno-obsahovej stránke CK OĽP a odborní partneri, po organizačnej stránke CK OĽP, OLYMP, o. z. a organizácia poverená MŠVVaŠ SR a partneri.
 • Priebeh spravidla 3-dňovej súťaže, hodnotenie súťažiacich a hranicu úspešnosti stanovujú propozície príslušného ročníka OĽP a súťažný poriadok celoštátneho kola OĽP.
 • Predseda/predsedníčka CK OĽP vymenúva najmenej trojčlenné postupové poroty a najmenej trojčlennú finálovú porotu.
 • Finálová porota stanovuje výsledné poradie súťažiacich. Predseda/predsedníčka CK OĽP výsledky vyhlasuje a udeľuje diplomy za 1., 2. a 3. miesto v celoštátnom kole, od 4. po 12. miesto finalistke/finalistovi celoštátneho kola, od 13. po 64. úspešnej riešiteľke/úspešnému riešiteľovi celoštátneho kola.
 • Námietky na priebeh súťaže možno adresovať predsedovi/predsedníčke CK OĽP na mieste konania súťaže priebežne, najneskôr do 30 minút po vyhlásení výsledkov celoštátneho kola. Predseda/predsedníčka CK OĽP spravidla na mieste rozhodne o spôsobe vybavenia námietky.
 • Súčasťou súťažného celoštátneho kola je spravidla bohatý sprievodný odborný program za účasti kľúčových domácich a zahraničných spolugestorov, partnerov, renomovaných domácich a zahraničných odborníčok a odborníkov. Organizátor podľa svojich možností pozýva na celoštátne kolo okrem súťažiacich aj pedagogický sprievod, t. j. ku každej súťažiacej/každému súťažiacemu jednu učiteľku/jedného učiteľa, ktorí pôsobia v prospech OĽP na svojich školách a majú vážny záujem o zapojenie sa do všetkých častí celoštátneho kola.
 • Predseda/predsedníčka CK OĽP zapíše výsledky (body) do EduPage.
 • Predseda/predsedníčka CK OĽP podľa možností zostavuje kroniku príslušného ročníka OĽP, ktorá je obsiahlou správou celého ročníka. Obsahuje o. i. informácie o sprievodných odborných aktivitách, súťažné podklady krajských kôl, spätnú väzbu, víťazné písomné práce, reportáže a príspevky, fotodokumentáciu. Kronika sa pripravuje ako online dokument a v prípade získania finančných prostriedkov aj ako tlačený dokument.

Čl. 4

Riadenie súťaže

 • OĽP riadia odborné komisie: celoštátna, krajské a školské (rs. vedením školy poverený subjekt). Štruktúru krajských komisií a celoštátnej komisie stanovuje predseda/predsedníčka komisie na základe potrieb, možností a podmienok práce komisie.
 • Celoštátna komisia OĽP v spolupráci so spolugestormi (podľa čl. 1) garantuje odbornú úroveň súťaže, pripravuje koncepciu a realizáciu súťaže, zabezpečuje obsahovú náplň súťaže, vrátane metodických, študijných a súťažných materiálov, riadi a usmerňuje činnosť krajských komisií a vyhodnocuje priebeh a úroveň jednotlivých ročníkov OĽP.
 • Predsedu/predsedníčku celoštátnej komisie OĽP vymenúva a odvoláva poverený útvar MŠVVaŠ SR na základe návrhu aspoň jedného z odborných spolugestorov súťaže uvedených v čl. 1 OP.
 • Členky a členov celoštátnej komisie OĽP vymenúva a odvoláva poverený útvar MŠVVaŠ SR na základe návrhu predsedu/predsedníčky celoštátnej komisie OĽP. Členkami a členmi celoštátnej komisie OĽP sú predsedníčky a predsedovia krajských komisií OĽP a podľa možností aj zástupcovia a zástupkyne  gestorov, partnerov, spoluorganizátorov, odborníci a odborníčky.
 • Krajská komisia OĽP riadi po odbornej a obsahovej stránke priebeh krajského kola v súčinnosti s celoštátnou komisiou OĽP. Predsedníčku/predsedu, členky a členov krajskej komisie OĽP vymenúva RÚŠS v sídle kraja na základe návrhu predsedníčky/predsedu celoštátnej komisie OĽP.
 • Školská komisia OĽP alebo vedením školy poverený subjekt riadi po odbornej a obsahovej stránke školské kolo.
 • Členstvo v komisiách OĽP je dobrovoľné a nezastupiteľné. Funkčné obdobie predsedníčky/predsedu, členiek a členov odborných komisií je spravidla päťročné.

Čl. 5

Organizačné zabezpečenie súťaže

 • Školské kolo OĽP vyhlasuje, organizačne a finančne zabezpečuje riaditeľ/riaditeľka školy a poverený subjekt.
 • Krajské kolo OĽP finančne zabezpečuje príslušný RÚŠS, organizačne zabezpečuje KK OĽP.
 • Celoštátne kolo OĽP finančne zabezpečujú partneri a NIVaM; organizačne zabezpečujú CK OĽP,  NIVaM a partneri. NIVaM zabezpečuje finančné krytie OĽP z finančných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ SR formou kontraktu.
 • Finančné prostriedky na zabezpečenie jednotlivých kôl OĽP, sprievodných aktivít a s tým spojených činností môžu byť poskytnuté aj z iných rozpočtových kapitol alebo z mimorozpočtových zdrojov.

Čl. 6

Práva a povinnosti súťažiacich

Súťažiace a súťažiaci OĽP:

 • majú právo na včasné a dostatočné informácie o organizovaní súťaže a o podmienkach účasti v nej;
 • majú právo vopred poznať kritériá hodnotenia a po absolvovaní celoštátneho kola súťaže dostať diplom o účasti a umiestení v príslušnom kole OĽP;
 • majú povinnosť riadiť sa organizačným poriadkom súťaže, propozíciami a ďalšími zverejnenými dokumentmi súťaže, dostaviť sa včas na súťaž a rešpektovať rozhodnutia jednotlivých komisií OĽP;
 • majú právo podať námietky proti výsledkom a priebehu súťaže predsedníčke/predsedovi príslušnej komisie (školskej, krajskej, celoštátnej) podľa čl. 3.1 – 3.3 tohto OP OĽP.

Čl. 7

Odborná príprava a medzinárodná úroveň súťaže

 • CK OĽP s partnermi spravidla organizuje pred každým ročníkom súťaže vzdelávacie podujatia pre multiplikátorky a multiplikátorov ľudských práv a demokratického občianstva (z pedagogických aj žiackych radov) ako súčasť odbornej prípravy na všetky kolá súťaže. Počet a rozsah podujatí zásadne závisí od finančných možností organizátora a partnerov.
 • CK OĽP dlhodobo usiluje o organizáciu medzinárodného kola súťaže.

Čl. 8

Bezpečnosť a ochrana zdravia súťažiacich

 • Pri organizovaní všetkých kôl OĽP musí organizátor dôsledne dodržiavať platné legislatívne dokumenty pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia detí a mládeže.
 • Za bezpečnosť žiačok a žiakov počas školského kola zodpovedá riaditeľ/riaditeľka školy a príslušná školská predmetová komisia rs. vedením školy poverený subjekt. Za bezpečnosť žiačok a žiakov vo vyšších kolách súťaže zodpovedá organizátor.

Čl. 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže Olympiáda ľudských práv, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom: 2017/14229:1-10G0.

Čl. 9

Schválenie a účinnosť

Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 07.11.2023 pod číslom 2023/16850:2-C2930 s účinnosťou od 15.11.2023.