Súťažný poriadok

celoštátneho kola XXII. ročníka OĽP, 6. – 8.4.2020

 • V celoštátnom kole súťažia víťazi a víťazky 8 krajských kôl, spolu 64 súťažiacich.
 • Zostavy a poradie súťažiacich pre 1. a 2. časť súťaže, ktorá prebieha v 4 postupových porotách po 16 súťažiacich, určuje elektronické žrebovanie. Žreb osvedčuje 1 učiteľ alebo učiteľka a 1 súťažiaci alebo súťažiaca.
 • V 1. časti súťaže, 6.4.2020, súťažiace a súťažiaci riešia modelové prípady číslo 1 – 16, podľa vyžrebovaného poradia, pričom majú na prípravu 15 minút a na prezentáciu 15 minút; objektívne výnimky v poradí určí predsedníčka CK OĽP.
 • V 2. časti súťaže, 7.4.2020, súťažiace a súťažiaci obhajujú úvahy, ktoré napísali ako víťazky a víťazi krajských kôl súťaže a predložili ich do celoštátneho kola.
 • Postupové poroty a finálovú porotu ustanovuje predsedníčka CK OĽP.
 • Každá členka a každý člen postupovej poroty má na hodnotenie súťažiacej alebo súťažiaceho 25 bodov v 1. časti súťaže a 25 bodov v 2. časti súťaže.
 • Súčet bodov po 1. a 2. časti súťaže určuje poradie súťažiacich v každej zo 4 postupových porôt.
 • Trojica súťažiacich z každej zo 4 postupových porôt s najvyšším počtom bodov postupuje do 3. časti súťaže, ktorou je finále. Mená, spolu 12-tich, postupujúcich sa vyhlasujú počas plenárneho večera 7.4.2020.
 • Poradie ostatných súťažiacich po dvoch častiach súťaže, dosiahnuté v jednotlivých postupových porotách, sa zverejňuje 7.4.2020.
 • Poradie 12 finálových súťažiacich určuje elektronické žrebovanie; žreb osvedčuje 1 učiteľ alebo 1 učiteľka a 1 súťažiaci alebo 1 súťažiaca.
 • V 3. časti súťaže, vo finále, 8.4.2020, riešia súťažiaci a súťažiace zadania venované aktuálnym ľudskoprávnym témam.
 • Súťažiace a súťažiaci si vo finále žrebujú jednu z 12 obálok so zadaním. Na prípravu majú 15 minút, zadanie riešia 15 minút. Časové dotácie kontroluje a reguluje predseda alebo predsedníčka finálovej poroty.
 • Každá členka a každý člen finálovej poroty má na hodnotenie súťažiacej alebo súťažiaceho 25 bodov.
 • Finálová porota hodnotí schopnosť čo najkomplexnejšie, najmä odborne, argumentačne presne, presvedčivo a postojovo vyzreto riešiť zadanie.
 • Finálová porota stanovuje poradie súťažiacich na 1. – 12. mieste.
 • Námietky na priebeh súťaže možno adresovať predsedníčke CK OĽP priebežne a najneskôr do 30 minút po vyhlásení výsledkov celoštátneho kola. Predsedníčka CK OĽP rozhodne o spôsobe vybavenia námietky.