Sieť ALUMNI

OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

Nepísaným pravidlom Olympiády ľudských práv od jej počiatkov je, že ktokoľvek, kto absolvoval krajské kolo súťaže, môže sa stať ALUMNI.

Absolventky a absolventov evidujeme v kronikách OĽP, originálnych záverečných správach ročníkov ale aj v adresároch, naviazaných na rôzne podujatia. Pravidelne, na celoštátnych kolách, robíme spätnú väzbu a zisťujeme, kto má záujem rozšíriť absolventskú sieť.

Olympiáda má za sebou už viac než dve desiatky celoštátnych ročníkov a stovky, ba tisíce absolventiek a absolventov. Hoci je rytmus života neúprosný – po strednej škole spravidla nastupuje práca alebo vysoká škola – viacerí mladí ľudia s OĽP ostávali a ostávajú v živom kontakte. Stávajú sa ALUMNI. V čom spočíva ich spolupráca?

Napríklad v tom, že sa počas tradičných jesenných vzdelávacích podujatí alebo v termíne krajských kôl súťaže vracajú na pôdu svojich stredných škôl a lektorujú zaujímavé ľudskoprávne témy. Alebo spolupracujú s krajskými komisiami OĽP, sú súčasťou porôt alebo organizačných tímov. Niektoré a niektorí sa už dali na profesionálnu kariéru, v ktorej majú do činenia s ľudskými právami a stávajú sa preto súčasťou našich projektových aktivít rs. aktivít, ktoré uskutočňujeme s našimi partnermi. Máme aj najstaršie, „zrelé“ ročníky ALUMNI, z ktorých sa stali podporovatelia a najmä v čase celoštátneho kola aj spoluorganizátori OĽP. Každá hlava a ruka je totiž vítaná a potrebná.

Časom sme sa odhodlali cielenejšie formalizovať absolventský rámec a budovať KLUB ALUMNI. Vo februári 2011, s podporou vtedajšieho podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania a v spolupráci Celoštátnej komisie OĽP a OLYMP, sme adresovali list bývalým finalistkám a finalistom OĽP. Pozvali sme ich na 3-dňové marcové celoštátne kolo XIII. ročníka OĽP do Liptovského Jána. Cieľom bolo umožniť stretnutie bývalých s aktuálnymi súťažiacimi a diskutovať na špeciálnom workshope na rôzne témy. Predovšetkým nás zaujímalo, či a akú stopu zanechala olympiáda v ich živote, či a ako ovplyvnila ich prah ľudskoprávnej citlivosti, ako ovplyvnila ich profesionálnu a občiansku orientáciu a aktivity, aké sú ich osobné rekapitulácie, postrehy a skúseností s uplatňovaním ľudských práv v každodennom živote.

KLUB ALUMNI si zriadil facebookové konto a rozbehla sa pomerne živá diskusia. Na ňu ako aj na  výskum životných dráh ALUMNI sme nadviazali na celoštátnom kole XVIII. ročníka OĽP v apríli 2016 v Modre-Harmónii. Pozvali sme štyroch ALUMNI z rôznych ročníkov, ktorí na svojich osobných príkladoch dráh demonštrovali cestu od OĽP cez ďalšie štúdiá k práci projektového manažéra v mimovládnom sektore, riaditeľa pre obranu a bezpečnosť v inštitúte pre bezpečnostnú politiku, riaditeľa odboru legislatívy a milostí kancelárie prezidenta SR a supervízora právnej poradne.

Ďalšia vynikajúca ALUMNI OĽP trajektória viedla zo Slovenska do Česka. Utvárala sa počas štúdií našich absolventov a absolventky na vysokých školách v Prahe, kde pomohli založiť Olympiádu lidských práv v Českej republike. Dodnes sú aktívni v spolku Leges humanae (organizátor) a vo februári 2020 úspešne zavŕšili 8. ročník súťaže. Skvelé je, že stále prebieha kontinuálna odborná spolupráca oboch olympiád s vyhliadkou pilota OĽP/SR+OLP/ČR. Aktuálne uvažujeme nad scenárom, ktorý by sa pokúsil podchytiť ALUMNI z oboch krajín.

Na potenciál ALUMNI siete OĽP, jej výskum, a posilnenie sa zameriava aj jedna z aktivít projektu Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry (AmbEDK), ktorý realizujú s podporou ESF v rokoch 2018 – 2020 Academia Istropolitana Nova a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku. Spolu s OLYMP a CK OĽP zorganizovali Výročné stretnutie Alumni OĽP v júni 2019 vo Svätom Jure. Bohatý 2-dňový program ponúkol rôznym generáciám ALUMNI panely s témami: Biznis, právny štát a európska demokratická kultúra; Nežná revolúcia a jej význam pre dnešok; Miesto Ústavného súdu SR v systéme ústavných orgánov; Ústavný súd a ľudské práva, nezávislosť súdu, „materiálne jadro“ ústavy; Ohrozenia slobody prejavu a iných základných hodnôt OSN a OBSE. Panely vyprodukovali skvelé odborné prezentácie a diskusiu. Doplnili ich sieťovacie moduly a predstavenie vlastných príbehov a projektov ALUMNI.