Čo je OLYMP, o. z.

NázovOLYMP
SídloGercenova 9, 851 01 Bratislava
IČO37804383
IČ DPHNeplatca DPH
DIČ2021582992
RegistráciaMinisterstvo vnútra SR, 5.2.2001, číslo spisu: VVS/1-900/90-17968
IBANSK51 1100 0000 0029 4605 3516
ŠtatutárkaDagmar Horná

Misia občianskeho združenia OLYMP (ďalej aj „OLYMP“) sa odvíja od aktivít jeho zakladateliek a zakladateľov, ktoré sa od počiatkov politickej transformácie Slovenskej republiky v 90-tych rokoch 20. storočia zameriavali na poznanie, prehlbovanie a obranu demokracie. Súčasťou týchto aktivít bola príprava a založenie Olympiády ľudských práv ako komplexného projektu kontinuálnej učiteľskej a žiackej prípravy v oblasti demokratického občianstva a ľudských práv. Tento, ako aj ďalšie projekty sa rozvíjali v úzkej súčinnosti s domácim a zahraničným akademickým sektorom, mimovládnymi organizáciami, medzinárodnými organizáciami a vnútroštátnymi organizáciami.

Základnými cieľmi združenia sú predovšetkým:

  • poznanie, prehlbovanie, kultivácia a obrana demokracie a mieru v ich vnútroštátnom, európskom a globálnom rozmere;
  • podiel na tvorbe a realizácii systémových opatrení v prospech demokracie, mieru, ochrany a podpory ľudských práv, všeobecného porozumenia v podmienkach univerzálnej ľudskej a spoločenskej rozmanitosti;
  • posilňovanie a kultivácia spoločenského, interkultúrneho, vnútroštátneho  a medzinárodného dialógu;
  • posilňovanie vedeckých, kognitívnych prístupov ale aj humanistickej senzitivizácie všetkých relevantných subjektov;
  • prehlbovanie spolupráce s inštitúciami, organizáciami a občianskou spoločnosťou  v záujme pochopenia a posilnenia zodpovednosti každého subjektu za ľudské práva.

Medzi základné aktivity združenia patria:

  • podpora prodemokratického, proobčianskeho, proľudskoprávneho vzdelávania ako celospoločenského záujmu a celoživotnej potreby v prospech kultúry mieru, demokracie a ľudských práv, osobitne podpora a rozvoj Olympiády ľudských práv v prostredí Slovenskej republiky, projektu prioritne zameraného na stredoškolskú žiacku a učiteľskú obec a pilotne na žiacku a učiteľskú obec základných škôl, v spolupráci s kľúčovými akademickými, mimovládnymi, vnútroštátnymi a medzinárodnými subjektmi v zmysle vnútroštátnych a medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov Slovenskej republiky;
  • podpora ďalšieho rozvoja Olympiády ľudských práv v regionálnom školstve, podpora prípravy a realizácie medzinárodnej úrovne Olympiády ľudských práv;
  • ochrana ľudských práv všetkých ľudí bez akejkoľvek diskriminácie;
  • upozorňovanie na jednotlivé prípady porušovania ľudských práv v spojení s komunikáciou základných hodnôt ľudskoprávnej dimenzie vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky;
  • propagácia a presadzovanie princípov občianskej spoločnosti, právneho štátu a aktívnej participácie občianok a občanov na tvorbe a kontrole verejných politík.