OĽP 2021

Milá prihlásená súťažiaca, milý prihlásený súťažiaci!

S ohľadom na komplikácie spôsobené pandémiou koronavírusu organizujeme dištančné (a nie klasické prezenčné) krajské kolo OĽP. Tešíme sa, že ste s nami! My sme s Vami!

Ak ste dosiaľ spolu s prihláškou nepredložili aj súhlas so spracovaním osobných údajov, urobte tak obratom a odošlite scan riadne vyplneného, podpísaného tlačiva na email predsedníčky/predsedu krajskej komisie OĽP. Súhlas je podmienkou účasti v krajskom kole. Týka sa to aj náhradníčok/náhradníkov ak sa súťaže zúčastnia namiesto postupujúcej/postupujúceho z 1. miesta.

Dištančné krajské kolo OĽP pripravujeme v zmysle Propozícií 23. r. OĽP. V čase prípravy tohto oznamu (a s ním aj pozvánky na krajské kolo) je však stále nejasné, či školy budú môcť otvoriť svoje priestory súťažiacim. Ide teda o to, či budete súťažiť zo školy alebo z domu.

Prístup  nastavíme jednotne pre všetky kraje a všetkých Vás. Domáca práca by zásadne umocnila význam Vašej fair play, cti a zodpovednosti. Vždy nás zaujíma Váš autentický výkon.

Veríme, že chápete komplikovanosť situácie, ale, že sa zároveň tešíte na OĽP a chcete byť po každej stránke „in“. Rozhodnutie (zo školy alebo z domu) padne, len čo to bude možné, pravdepodobne začiatkom februára. Sledujte pravidelne webové sídla http://www.olp.sk/ alebo https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/OLP/23-rocnik-olp-2020-2021.alej

kde vystavíme upravené propozície a praktické inštrukcie k technickému zvládnutiu dištančného krajského kola (prihlasovacie a ostatné údaje), ktoré sa začne testom.

Robíme všetko preto, aby sme zvolili a uplatnili tie najlepšie riešenia.

Zatiaľ venujte pozornosť svojej príprave v línii 15 téz, vystavených od. 11.1.21 na webových sídlach. Pripravte sa na test. Využite celú škálu študijných zdrojov (z výučby, kroník a publikácií OĽP, vlastnej prípravy, diania doma i vo svete, z rôznych projektov ale aj vlastného pozorovania, skúseností a premýšľania).

Čas a súčasti krajského kola

08:00 – 08:20 Prihlasovanie na test

08:30 – 09:30 Absolvovanie testu

09:30 – 10:30 Prestávka : Oznámenie výsledkov z testu rs. vystavenie výsledkov na webových sídlach, pridelenie téz súťažiacim, ďalšie inštrukcie

10:30 – 12:00 Riešenie tézy a príprava videa

12:00 – 13:00 Odoslanie videa na určenú e-adresu (úložisko)

OĽP 2021

Milé súťažiace, milí súťažiaci,

veríme, že statočne zvládate náročnú situáciu a ste aj so svojimi „online“ vyučujúcimi, ako aj so svojimi blízkymi, zdraví.

Veríme, že sa s chuťou pustíte do prípravy na krajské kolo OĽP, ktoré bude presne o mesiac, 11.2.2021 a začne sa TESTOM, ktorý pre Vás pripravujeme. Kto úspešne zdolá test (prvých 15 z kraja), bude riešiť TÉZU. O téze budete vypovedať na kameru, pripravíte VIDEO.

Ale toto všetko je podrobne uvedené vo vystavených Propozíciách 23. r. OĽP. Nezabudnite sa s nimi podrobne oboznámiť. Tak ako v štáte, aj v OĽP platí, že neznalosť zákona (pravidiel) neospravedlňuje. Ako hlavičky OĽP dobre viete, že ústavu, zákony, pravidlá, nemožno ani počas korony „vypnúť“.

Komplikovanú korona-situáciu ako aj podmienky výučby pozorne sledujeme. V urgentnom prípade sme pripravení prispôsobiť propozície tak, aby 23. ročník OĽP hladko prebehol. Sledujte www.olp.sk a OĽP na webe Iuventy.

Špeciálne pre túto olympiádu je udržateľnosť mimoriadne dôležitá. Nejde len o to, čo máme za sebou, ale čo žijeme a čo máme pred sebou… SPOLIEHAME SA NA VÁS — SPOĽAHNITE SA NA NÁS!

Srdečne,

Dagmar Horná

Prílohy

OĽP 2021

Precizovali sme Propozície 23. ročníka OĽP, čítajte verziu z 27.11.2020. Nájdete v nej scenáre dištančných verzií krajských kôl (11.2.2021) a celoštátneho kola (14. – 15.4.2021). Chceme Vás včas informovať a pripraviť na prípadnú online súťaž.

Pod článkom nájdete novú Prihlášku na krajské kolá 23. r. OĽP a jej povinnú prílohu: Súhlas so spracovaním osobných údajov (v kontexe GDPR). Prihlášky podávajte predsedajúcim krajských komisií OĽP do 18.12.2020.

Tešíme sa na Vás v 23. ročníku OĽP! Robíme všetko preto, aby sme Vás včas mohli informovať o priebehu krajských kôl a celoštátneho kola.

OĽP 2021

Milé školy, pedagogické aj žiacke osobnosti Olympiády ľudských práv!

Srdečne Vás pozdravujeme v neľahkej situácii a veríme, že sa s ňou statočne pasujete.

Celoštátnej komisii OĽP sa podarilo prijať dizajn 23. ročníka OĽP a 3. r. Ceny profesora M. Kusého. Pracujeme na podrobných Propozíciách 23. ročníka a to v 2 verziách: klasické kolo/online kolo. Len čo to bude možné, vystavíme ich na tomto webovom sídle aj sídle Iuventy. Prosíme Vás o trpezlivosť aj porozumenie, Propozície sa budú priebežne precizovať podľa nevyhnutných súvisiacich okolností. Sledujte webové sídla.

Platia čas a miesta kôl XXIII. ročníka OĽP (2020/2021) podľa schváleného termínovníka POPS v SR:

školské kolá : do 11. decembra 2020; miesto : stredné školy

krajské kolá: 11. februára 2021 (štvrtok); miesto : bude spresnené

celoštátne kolo: 14. – 16. apríl 2021 (streda – piatok) miesto : bude spresnené

Smelo sa pustite do organizácie školských kôl, pre ktoré platí nasledovné:

1.1  Zúčastňujú sa ich všetky žiačky a všetci žiaci, ktorí prejavia o súťaž záujem. Školské kolo organizuje príslušná predmetová komisia spoločenskovedných predmetov, pre túto súťaž, školská komisia OĽP (ďalej „ŠK OĽP“). Na jej návrh riaditeľ/riaditeľka školy poverí zodpovednú osobu, učiteľa/učiteľku riadením a koordinovaním súťaže.

1.2  Celoštátna komisia OĽP (ďalej „CK OĽP“) odporúča zapojiť do prípravy a realizácie školského kola (formy, obsahu, práce poroty, sprievodných nesúťažných podujatí a pod.) žiačky a žiakov. CK OĽP povzbudzuje žiačky a žiakov k iniciatívnemu prístupu.

1.3 Formu a obsah školského kola stanoví škola a ŠK OĽP najmä s ohľadom na platné hygienicko-epidemiologické opatrenia spojené so šírením pandémie nákazlivej ľudskej choroby. CK OĽP odporúča napríklad ONLINE test, diskusiu s demokratickou voľbou postupujúcej alebo postupujúceho, napísanie úvahy a pod. Námietky na priebeh súťaže možno adresovať predsedovi/predsedníčke ŠK OĽP priebežne a najneskôr bezprostredne po vyhlásení výsledkov školského kola.

1.4 Do krajského kola postupuje zo školského kola z každej školy len 1 žiak alebo 1 žiačka. Ak škola neorganizuje školské kolo OĽP a žiak/žiačka má individuálny záujem o účasť na krajskom kole OĽP, je nevyhnutné, aby škola potvrdila prihlášku žiaka/žiačky individuálne. V nevyhnutnom prípade možno kontaktovať predsedu/predsedníčku krajskej komisie OĽP (ďalej „KK OĽP“). Predseda/predsedníčka KK OĽP má právo odmietnuť prihlášku do KK OĽP pri nedodržaní termínu prihlasovania.

1.5 Školské kolá sa uskutočnia do 11. decembra 2020. Všetky prihlášky do krajského kola musia byť doručené na adresu predsedu/predsedníčky príslušnej KK OĽP do 18. decembra 2020 (ak nie je určené inak) a to buď listom alebo naskenované emailom. Po tomto termíne nemusia byť prihlášky akceptované. Prihláška do krajského kola bude dostupná na webových sídlach http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej a http://www.olp.sk/

Vieme, že situácia spojená so šírením Covid-19 je pre všetkých Vás i nás v centrále OĽP/OLYMP neľahká. Chceme Vás však povzbudiť. Naši skvelí partneri vyjadrujú OĽP veľkú podporu a očakávajú, že 23. r. OĽP zorganizujeme aj za mimoriadnych okolností.

V prípade potreby neváhajte kontaktovať predsedu/predsedníčku KK OĽP alebo mňa.

Želám Vám len to najlepšie a spolieham na Vás.

Dagmar Horná