OĽP 2021

Krajské kolo OĽP XXIII.

Milá prihlásená súťažiaca, milý prihlásený súťažiaci!

S ohľadom na komplikácie spôsobené pandémiou koronavírusu organizujeme dištančné (a nie klasické prezenčné) krajské kolo OĽP. Tešíme sa, že ste s nami! My sme s Vami!

Ak ste dosiaľ spolu s prihláškou nepredložili aj súhlas so spracovaním osobných údajov, urobte tak obratom a odošlite scan riadne vyplneného, podpísaného tlačiva na email predsedníčky/predsedu krajskej komisie OĽP. Súhlas je podmienkou účasti v krajskom kole. Týka sa to aj náhradníčok/náhradníkov ak sa súťaže zúčastnia namiesto postupujúcej/postupujúceho z 1. miesta.

Dištančné krajské kolo OĽP pripravujeme v zmysle Propozícií 23. r. OĽP. V čase prípravy tohto oznamu (a s ním aj pozvánky na krajské kolo) je však stále nejasné, či školy budú môcť otvoriť svoje priestory súťažiacim. Ide teda o to, či budete súťažiť zo školy alebo z domu.

Prístup  nastavíme jednotne pre všetky kraje a všetkých Vás. Domáca práca by zásadne umocnila význam Vašej fair play, cti a zodpovednosti. Vždy nás zaujíma Váš autentický výkon.

Veríme, že chápete komplikovanosť situácie, ale, že sa zároveň tešíte na OĽP a chcete byť po každej stránke „in“. Rozhodnutie (zo školy alebo z domu) padne, len čo to bude možné, pravdepodobne začiatkom februára. Sledujte pravidelne webové sídla http://www.olp.sk/ alebo https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/OLP/23-rocnik-olp-2020-2021.alej

kde vystavíme upravené propozície a praktické inštrukcie k technickému zvládnutiu dištančného krajského kola (prihlasovacie a ostatné údaje), ktoré sa začne testom.

Robíme všetko preto, aby sme zvolili a uplatnili tie najlepšie riešenia.

Zatiaľ venujte pozornosť svojej príprave v línii 15 téz, vystavených od. 11.1.21 na webových sídlach. Pripravte sa na test. Využite celú škálu študijných zdrojov (z výučby, kroník a publikácií OĽP, vlastnej prípravy, diania doma i vo svete, z rôznych projektov ale aj vlastného pozorovania, skúseností a premýšľania).

Čas a súčasti krajského kola

08:00 – 08:20 Prihlasovanie na test

08:30 – 09:30 Absolvovanie testu

09:30 – 10:30 Prestávka : Oznámenie výsledkov z testu rs. vystavenie výsledkov na webových sídlach, pridelenie téz súťažiacim, ďalšie inštrukcie

10:30 – 12:00 Riešenie tézy a príprava videa

12:00 – 13:00 Odoslanie videa na určenú e-adresu (úložisko)