OĽP 2021

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV VÁS POZÝVA DO 23. ROČNÍKA (2020/2021)

Milé školy, pedagogické aj žiacke osobnosti Olympiády ľudských práv!

Srdečne Vás pozdravujeme v neľahkej situácii a veríme, že sa s ňou statočne pasujete.

Celoštátnej komisii OĽP sa podarilo prijať dizajn 23. ročníka OĽP a 3. r. Ceny profesora M. Kusého. Pracujeme na podrobných Propozíciách 23. ročníka a to v 2 verziách: klasické kolo/online kolo. Len čo to bude možné, vystavíme ich na tomto webovom sídle aj sídle Iuventy. Prosíme Vás o trpezlivosť aj porozumenie, Propozície sa budú priebežne precizovať podľa nevyhnutných súvisiacich okolností. Sledujte webové sídla.

Platia čas a miesta kôl XXIII. ročníka OĽP (2020/2021) podľa schváleného termínovníka POPS v SR:

školské kolá : do 11. decembra 2020; miesto : stredné školy

krajské kolá: 11. februára 2021 (štvrtok); miesto : bude spresnené

celoštátne kolo: 14. – 16. apríl 2021 (streda – piatok) miesto : bude spresnené

Smelo sa pustite do organizácie školských kôl, pre ktoré platí nasledovné:

1.1  Zúčastňujú sa ich všetky žiačky a všetci žiaci, ktorí prejavia o súťaž záujem. Školské kolo organizuje príslušná predmetová komisia spoločenskovedných predmetov, pre túto súťaž, školská komisia OĽP (ďalej „ŠK OĽP“). Na jej návrh riaditeľ/riaditeľka školy poverí zodpovednú osobu, učiteľa/učiteľku riadením a koordinovaním súťaže.

1.2  Celoštátna komisia OĽP (ďalej „CK OĽP“) odporúča zapojiť do prípravy a realizácie školského kola (formy, obsahu, práce poroty, sprievodných nesúťažných podujatí a pod.) žiačky a žiakov. CK OĽP povzbudzuje žiačky a žiakov k iniciatívnemu prístupu.

1.3 Formu a obsah školského kola stanoví škola a ŠK OĽP najmä s ohľadom na platné hygienicko-epidemiologické opatrenia spojené so šírením pandémie nákazlivej ľudskej choroby. CK OĽP odporúča napríklad ONLINE test, diskusiu s demokratickou voľbou postupujúcej alebo postupujúceho, napísanie úvahy a pod. Námietky na priebeh súťaže možno adresovať predsedovi/predsedníčke ŠK OĽP priebežne a najneskôr bezprostredne po vyhlásení výsledkov školského kola.

1.4 Do krajského kola postupuje zo školského kola z každej školy len 1 žiak alebo 1 žiačka. Ak škola neorganizuje školské kolo OĽP a žiak/žiačka má individuálny záujem o účasť na krajskom kole OĽP, je nevyhnutné, aby škola potvrdila prihlášku žiaka/žiačky individuálne. V nevyhnutnom prípade možno kontaktovať predsedu/predsedníčku krajskej komisie OĽP (ďalej „KK OĽP“). Predseda/predsedníčka KK OĽP má právo odmietnuť prihlášku do KK OĽP pri nedodržaní termínu prihlasovania.

1.5 Školské kolá sa uskutočnia do 11. decembra 2020. Všetky prihlášky do krajského kola musia byť doručené na adresu predsedu/predsedníčky príslušnej KK OĽP do 18. decembra 2020 (ak nie je určené inak) a to buď listom alebo naskenované emailom. Po tomto termíne nemusia byť prihlášky akceptované. Prihláška do krajského kola bude dostupná na webových sídlach http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP.alej a http://www.olp.sk/

Vieme, že situácia spojená so šírením Covid-19 je pre všetkých Vás i nás v centrále OĽP/OLYMP neľahká. Chceme Vás však povzbudiť. Naši skvelí partneri vyjadrujú OĽP veľkú podporu a očakávajú, že 23. r. OĽP zorganizujeme aj za mimoriadnych okolností.

V prípade potreby neváhajte kontaktovať predsedu/predsedníčku KK OĽP alebo mňa.

Želám Vám len to najlepšie a spolieham na Vás.

Dagmar Horná