Aktuality

Delegáciu Olympiády ľudských práv prijal prezident SR Andrej Kiska

Dňa 10. mája 2018 o 14:00 hod. v Grasalkovičovom paláci v Bratislave.

Viac v reportáži denníka Pravda - https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/469190-kiska-ocenil-olympiadu-ludskych-prav

Celoštátne kolo XX. ročníka OĽP

Od stredy, 11. apríla až do piatku, 13. apríla 2018, 62 súťažiacich postupujúcich z krajských kôl Olympiády ľudských práv, učitelia, porotcovia, organizačný tím a hostia trávili svoj čas na Celoštátnom kole XX. ročníka OĽP..

Prečítať celý článok

Pozvánka, plagát a informácie pre účastníkov celoštátneho kola XX. ročníka OĽP


Pozvánka CK XX. OĽP

Informácie pre účastníkov

Plagát

Poster (EN version)

Blahoželáme víťazkám a víťazom krajských kôl OĽP a tešíme sa na vašu účasť na celoštátnom kole 11. – 13. apríla 2018 v Omšení.

Prihlasovací proces je už spustený - sledujte webové sídlo Iuventy / OĽP
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/OLP/20-rocnik-olp-2017-2018-1/celostatne-kolo.alej

Pokyny k napísaniu a zaslaniu úvahy

Úvahy OĽP XX.

VÝZVA PRE ALUMNI OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV

Milá a milý ALUMNI!

Je tu jubilejný XX. ročník celoštátnej aktivity OĽP. Ak si bol/bola na niektorom z ročníkov OĽP (najmä tých prvých, najstarších, alebo aj akýchkoľvek) a myslíš si, že Tvoja účasť zanechala v Tebe pozitívne dojmy, alebo Ťa inšpirovala v Tvojej životnej dráhe, ďalšom štúdiu, práci, občianskej orientácii a aktivite, ľudských kvalitách a pod., napíš o tom príspevok/odkaz pre celoštátne kolo XX. ročníka OĽP (a kolá budúce) a pre Kroniku XX. ročníka (kde by sme príspevok s Tvojim súhlasom zverejnili; a radi by sme všetky príspevky vystavili aj na tomto webovom sídle – samozrejme, môžeš sa v správe so svojim príspevkom k tomu vyjadriť).

Prosím uveď svoje meno (tituly), strednú školu, za ktorú si súťažil/súťažila, ročníky OĽP, umiestnenie v krajskom rs. celoštátnom kole, vysokoškolské štúdiá, zamestnanie...

Príspevky prosím posielaj na adresu predsedníčky CK OĽP: dagmar.horna@gmail.com vo formáte TNR 12, riadkovanie 1,5.

Príspevky posielaj prosím do konca marca 2018 (aby stihli byť zverejnené na celoštátnom kole XX. ročníka OĽP), prípadne do konca apríla 2018 (pre spracovanie do Kroniky XX rs. osobitnej publikácie). Príspevky prejdú redakčnou a jazykovou úpravou (v prípade výhrad alebo iného návrhu to prosím uveď k príspevku).

Prosím sprostredkuj túto výzvu všade, kde je to možné.

Ďakujeme!

Aktualizované Propozície XX. jubilejného ročníka OĽP s platnými termínmi.


Propozície XX. OĽP

Prihláška KK XX. OĽP

Príloha č. 1

Príloha č. 2

TÉZY na ústnu časť krajských kôl XX. ročníka OĽP, ktoré sa konajú 8.2.2018

CK OĽP na základe skúseností rozhodla, že TÉZY pre ústnu časť krajských kôl XX. r. OĽP budú k dispozícii len v slovenčine.

Tézy pre KK OĽP 2018

Odborný garant Olympiády ľudských práv prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc. bol 7.12.2017 ocenený verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou za svoje postoje vo vzťahu k Charte 77 a obrane ľudských práv.
S podporou SK pre UNESCO v SR sme sa 2.12.2017 zúčastnili finále 6. r. Olympiády lidských práv Českej republiky v Prahe. V porote zasadli Peter Guráň, Viliam Figusch, Dagmar Horná.

Viac na: http://www.olpcr.cz/ FB

S podporou SK pre UNESCO v SR a v spolupráci s partnermi sa 24. – 25. 11. 2017 konala Zimná škola európanstva, demokracie, ľudských práv.
Program pozri tu:

Program Zimnej školy 2017

Organizačný poriadok Olympiády ľudských práv, účinný od 1.1.2018.

Smernica č. 23/2017 MŠVVaŠ SR o súťažiach pozri https://www.minedu.sk/smernica-c-232017-o-sutaziach_srs/

Organizačný poriadok OĽP

10. – 20. október 2017
Vzdelávacie podujatia pre stredoškolské učiteľky a učiteľov, multiplikátorky a multiplikátorov demokratického občianstva a ľudských práv


Pozvánka s programom

Kronika Olympiády ľudských práv XIX. (2017) na stiahnutie!


Kronika OĽP XIX. (2017)

Nová príležitosť pre stredné školy v Slovenskej republike – vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Sledujte http://www.ainova.sk/sk/epas_1

Finalistka Natália Heribanová a finalista Ivar Smaho
z XVIII. ročníka OĽP sa zúčastnili relácie RTVS O 5 minút 12 v nedeľu 8.5.2016 v Múzeu holokaustu v Seredi

Pozri: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10013/94340
http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=mhol_mzk_snm

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku organizoval medzinárodnú konferenciu

Neformálna platforma „Učitelia a učiteľky pre Európu“

Počas slávnostného otvorenia celoštátneho kola XVII. ročníka OĽP, 25. marca 2015 sa prítomným prihovorili: Romana Kanovská, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR a Martin Nesirky, riaditeľ Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň.

„Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí“

 G. B. Shaw

Úvod

Ľudské práva vypovedajú o dôstojnosti človeka, ich porušovanie je preto útokom proti nej, diskrimináciou, ktorá ľudskú dôstojnosť znehodnocuje, ponižuje. Zaoberať sa ľudskými právami znamená preto zaoberať sa aj všetkými formami porušujúcej ich diskriminácie. A nakoľko je Slovensko členskou krajinou Európskej únie, Rady Európy i Organizácie Spojených národov, musí participovať aj na plnení úloh, na ktoré sa tieto inštitúcie v danom kontexte dnes zameriavajú.

 prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.

 

Videopozdrav Prezidenta SR Andreja Kisku pri príležitosti XX. ročníka Olympiády ľudských práv

Publikácie pre Vás:

Ku krajským kolám XX. r. OĽP prinášame zaujímavé štatistiky z doterajších celoštátnych ročníkov. Školy a súťažiaci, čítajte – nájdete sa v nich. Prinášame aj iné súhrnné dáta OĽP, inšpirácie pre edukáciu a súťaž ako aj vzorku modelových prípadov/situácií z celoštátnych kôl.

Príručka OĽP 2017

Právo na vzdelanie
na webe Štátneho pedagogického ústavu


Slovník ľudských práv


Vybrané texty k ľudským právam